Stav vody kde se da ....
Stavy vody u nasich a od nasich Rakouskch soused

Stav vody na eskch tocch dnes ....
esk hydrometerologick stav
Aktuln sjzdn useky ek R
Povod Labe

Strnky spznnch du
Comedy boys Technika Praha  Star technika, hm, to asi neusly rdi
Vodn slalom Elektro