Slalomy v Tebechovicch

26. - 27.9.2009

Zastnili se: Jirka, Linda, Honza, Adam, Martin a Zuzka

Vsledky:

Sobota:


Nedle: