Podzimn sjezdy v Bechyni

24.10.2009

Zastnili se: Albey, ampus, Zajc, Petrousek, Lenka

Vsledky:

Sobota: 1.zvod


Sobota: 2.zvod