Vysok Mto

Slalomy Vysok Mto

10.-11.6. 2006

Zastnili se: Pomeran

Vsledky:

Sobota:


Nedle: