Slalomy v Trutnov

Slalomy v Trutnov

6.-8.5. 2006

Zastnili se: Tom, Pomeran a Vaek

Vsledky:

Sobota:


Nedle:


Pondl:


Sobota: hldky.


Nedle: hldky.