Fotky z akc

ekova pila

1. - 2. 5. 2004

Zastnili se: Olk, Meoun, Jirka, Slvek, Pavel, Ma a Veronika

Vsledky:

Sobota: sprint


Nedle: sjezd


Sobota: MR hldek sen.